Beeldende therapie

Ervaring

being in the art is being in the experience

(Henk Smeijsters)

Beeldende therapie heeft een geheel eigen inbreng in de behandeling door de ervaring in het ‘hier en nu’ te integreren. Het bijzondere van beeldende therapie is dat naast gesprekken gebruik wordt gemaakt van materialen. Daarbij kunt u denken aan alle soorten materiaal waarmee beeldend vormgegeven kan worden. In beeldende therapie wordt ervan uitgegaan dat verschillend materiaal ook verschillende gevoelens oproept, met deze emoties kan dan gewerkt worden.

Het aanbod dat de therapeut op de cliënt afstemt zorgt ervoor dat er een proces in het beeldende werk op gang kan komen dat gelijk loopt met het psychische proces. Een ander typisch aspect van beeldende therapie is het mogen verkennen van eigen kwaliteiten en het plezier aan de ervaring zelf. Vaak kan men onverwachte, soms angstnemende ervaringen opdoen, die de belevingswereld kunnen veranderen.


Expressie

...and it is only in being creative
that the individual discovers the self

(Donald Winnicott)

Expressie is een bevrijdende kracht van de mens. Door uitdrukking te geven aan vreugde, pijn, verdriet, woede of verlangens kunnen gevoelens van isolatie en zelfs blokkades doorbroken worden. Beeldende werkstukken kunnen sporen zijn die zichtbaar worden. Ze kunnen stukjes van een communicatie of kleine verhalen tonen, die een brug vormen tussen lichaam en geest. Het gaat om ontwikkeling en groei van eigenheid.


Het onbewuste

Wij weten niet altijd wat ons belemmert. Soms hebben moeilijke omstandigheden of pijnlijke gebeurtenissen teweeg gebracht dat wij het contact met onze gevoelens daarover verbroken hebben. Daarmee lijkt de pijn in eerste instantie verholpen, maar hierdoor is ook de toegang naar bronnen van vitaliteit, creativiteit of veerkracht geblokkeerd zijn.

Het gevolg kan zijn dat wij bang zijn om gevoelens toe te laten of om door hen te worden overspoeld. Beide is onprettig en veroorzaakt nieuwe problemen, zoals bijvoorbeeld negatieve gedachten over onszelf. Ook relatieproblemen of problemen bij werk of studie kunnen hiervan het gevolg zijn. Het vragen van begeleiging kan dan zinvol zijn om de conflicten te overwinnen, die de persoonlijke ontwikkeling in de weg staan.

nog voordat wij woorden hebben zijn er in ons al beelden

Deze beelden bestaan uit gevoelens en conclusies die wij in eerdere ervaringen hebben opgedaan. Zij beïnvloeden ons denken en handelen terwijl wij ons daar meestal niet bewust van zijn.

Het is daarom van therapeutische waarde dat beelden direct aan onze gevoelens en herinneringen gekoppeld zijn. Het betekent dat beelden de toegang tot de stukken belevingswereld die afgezonderd zijn geraakt ook weer directer kunnen herstellen.

Betekenisverlening

beelden vertellen ook hetgeen niet logisch is
- of onzegbaar

Lichamelijke sensaties staan in verbinding met herinneringen en gevoelens. Als deze door contact met materiaal opgeroepen worden kunnen ze beter begrepen en verwerkt worden. zo komen via beeldend werk - op een veilige manier – gewenste veranderingsprocessen op gang. Zo kan de cliënt zijn thema’s in het beeldend werk ontmoeten, veranderingen oefenen en een transfer maken naar andere gebieden van zijn leven.

Inzicht

beelden spreken hun eigen taal
soms laten zij ons zien wat wij nog niet weten...

Door afstand te nemen en te beschouwen wat wij gemaakt hebben, kunnen wij inzicht verwerven in onszelf. Door naar het eigen werkstuk te kijken komt reflectie op gang over oorzaak en gevolg van eigen handelen. Wij kunnen anders handelen door te leren begrijpen.

Wij kunnen weer meer compassie vinden, als wij aanvaarden wat onze mogelijkheden en grenzen zijn, waar wij vandaan komen en wat ons gevormd heeft. Door te kiezen waar wij naartoe willen en te plannen hoe daar te komen, kunnen wij ons leven in eigen hand nemen en zo vorm en richting eraan geven.
Kunst en Therapie | Bettina Klein | E-mail: E-mail adres